PARCO MUSEUM TOKYO SHIBUYA

ขายที่ผลงานที่จัดแสดง wataboku solo exhibition " **จิ " นิทรรศการที่ระลึกสินค้า ONLINE PARCO ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2567

" wataboku solo exhibition " **จิ
ผลงานที่จัดแสดงสินค้านิทรรศการที่ระลึก
ขายที่ ONLINE PARCO ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2567

[ *Please scroll down for English ]

 

เริ่มต้นจำหน่ายผลงานที่จัดแสดง " " wataboku solo exhibition " **จิ" สินค้านิทรรศการที่ระลึกที่ ONLINE PARCO ตั้งแต่ 12 นาฬิกา 0 นาทีวันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2567

 

ช่วยยืนยันหน้าการขายกว่าลิงก์ดังต่อไปนี้

 

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

 

== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

ONLINE PARCO

 

== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

■กำหนดการ ONLINE PARCO การขาย■

การเริ่มจำหน่าย

・... วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2567 12 นาฬิกา 0 นาที

 

การเสร็จสิ้นการขาย

・23 นาฬิกา 59 นาทีวันอาทิตย์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2567

 

 

 

The artworks and commemorative items แบบ wataboku solo exhibition " **จิ " will be available for purchase on ONLINE PARCO starting แบบ 12 นาฬิกา 0 นาที on Saturday, January 13 2024

 

To purchase, please click the link below.

 

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

 

== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

ONLINE PARCO

 

== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

■ONLINE PARCO Sales Schedule■

 

Sales Start:

January 13 (Saturday) 12 นาฬิกา 0 นาที 2024

 

Sales End:

February 25 (Sunday) 11 นาฬิกา 59 นาที 2024

 

 

ที่หน้านิทรรศการ

กลับมาที่หน้าก่อนหน้านี้

RELATED NEWS

ขายที่ผลงานที่จัดแสดง wataboku solo exhibition " **จิ " นิทรรศการที่ระลึกสินค้า ONLINE PARCO ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2567

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/07/12 Update

เกี่ยวกับการขายของตั๋ววันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคมการเปิดงาน

ขายที่ผลงานที่จัดแสดง wataboku solo exhibition " **จิ " นิทรรศการที่ระลึกสินค้า ONLINE PARCO ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2567

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/05/16 Update

เกี่ยวกับการขายการจัดแสดงของผลงาน

ขายที่ผลงานที่จัดแสดง wataboku solo exhibition " **จิ " นิทรรศการที่ระลึกสินค้า ONLINE PARCO ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2567

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/05/16 Update

การประมูลขายผลงาน

ขายที่ผลงานที่จัดแสดง wataboku solo exhibition " **จิ " นิทรรศการที่ระลึกสินค้า ONLINE PARCO ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2567

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/04/17 Update

ขาย "ภาพลวงตาเพื่อน PARCO EDiTiON" ที่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ระลึกส่วนหนึ่งและคอเลกชั่นของรูป "เพื่อนภาพลวงตา" special equipment ของ " - INAH เดอะตอนจบ photo exhibition- ภาพลวงตาเพื่อน" ที่พาร์โก้ออนไลน์ และถูกกำหนด!

ขายที่ผลงานที่จัดแสดง wataboku solo exhibition " **จิ " นิทรรศการที่ระลึกสินค้า ONLINE PARCO ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2567

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/01/25 Update

[งานการพูดคุย] CHALKAK TOK! TOK!

ขายที่ผลงานที่จัดแสดง wataboku solo exhibition " **จิ " นิทรรศการที่ระลึกสินค้า ONLINE PARCO ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2567

PARCO MUSEUM TOKYO

2024/01/13 Update

" wataboku solo exhibition " **จิ
ผลงานที่จัดแสดงสินค้านิทรรศการที่ระลึก
ขายที่ ONLINE PARCO ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2567